WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej informacji. Poprzez wybór opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z niniejszą informacją, poświadczając tym samym, że wchodzą Państwo na niniejszą stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami właściwej dla Państwa jurysdykcji, przewidującej takie uprawnienia. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie, w tym m.in. Prospekt Emisyjny (dalej: Prospekt), ew. aneksy i komunikaty aktualizujące, informację o ostatecznej liczbie akcji, harmonogram oferty oraz inne informacje mające charakter promocyjny) nie są przeznaczone do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.

Dnia 17 czerwca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, decyzją nr DPI/WE/410/47/19/16 zatwierdziła Prospekt, przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Oferta Publiczna) z pozbawieniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: Akcje Oferowane) Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka lub Emitent), oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do Akcji Oferowanych oraz Akcji Oferowanych (dalej: Dopuszczenie).

Prospekt w wersji elektronicznej opublikowany został na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) i będzie dostępny w okresie ważności wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu na stronie internetowej Spółki www.izo-blok.pl, www.spo.izo-blok.pl oraz Oferującego - Banku Zachodniego WBK S.A. - www.dmbzwbk.pl. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym.

Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych (po jej sporządzeniu i publikacji) oraz jakiekolwiek inne informacje, które mają charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę w celu użycia ich w związku z Ofertą Publiczną i Dopuszczeniem.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta. Prospekt i papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, lub amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych).

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z nabywaniem akcji Spółki.

Niniejszych materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady, Japonii, lub Szwajcarii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Część danych zawartych w niniejszych materiałach może dotyczyć zdarzeń przyszłych, w związku z tym mogą one podlegać zmianie lub aktualizacji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne zdarzenia mogą istotnie odbiegać od wskazanych zdarzeń przyszłych.

Przez wybór „dalej” oświadczam i potwierdzam, że:

  • znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie jestem mieszkańcem ani nie znajduję się na terenie Stanów Zjednoczonych, ani ich jakiegokolwiek terytorium lub posiadłości;
  • nie jestem mieszkańcem ani nie posiadam siedziby w Kanadzie, Japonii lub Australii ani na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej mógłby stanowić naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.